يمانی در كلام اهل بيت عليهم السلام

اهل بيت اطهار عليهم السلام به ظهور شخصي جهت زمينه سازي ظهور امام مهدي عج خبر دادند. و براي آن نام‌هاي زيادي ذكر كردند و از جمله يكي از نامها يماني مي باشد. در اين جا براي آشنايي با آنها بعضي از روايات را مورد بررسي قرار مي‌دهيم.

اين نام از امام باقر عليه السلام ذكر شده‌است. در كتاب معروف غيبة نعماني مي‌فرمايد: خروج (قيام) سفياني و يماني و خراساني در يك سال واحد و يك ماه واحد و يك روز واحد مي‌باشد، نظامي مانند دانه هاي تسبيح دارند… و در بين پرچم‌ها پرچمي هدايت‌يافته‌تر از پرچم يماني نيست، آن پرچم هدايت است، چون شما را به سوي صاحبتان (امام مهدي عج) دعوت مي‌كند، پس اگر يماني خروج كرد خريد و فروش اسلحه بر مردم و كل مسلمانان حرام مي‌شود، و اگر يمامي خروج كرد بسوي او بشتاب چون پرچمش پرچم هدايت است، و بر هيچ مسلماني جايز نيست از او سرپيچي كند، و هر كس آن را(سرپيچي) انجام دهد از اهل جهنم مي‌باشد، چون به سوي حق و صراط مستقيم دعوت مي‌كند.
مصدر: غيبة النعماني: ص 264، بحار الأنوار: ج 52 ص 232، مستدرك سفينة البحار: ج 10 ص 603، معجم أحاديث الإمام المهدي. ج 3 ص 255

اگر در روايت فوق تامل كنيم، مي‌توانيم بعضي از دلالت‌هاي آن را به ترتيب زير بيان كنيم:

اولا: دو مفهوم را بايد دانست و فرق آن را بدانيم: ظهور و خروج

روايت فوق بر خروج سخن مي‌نمود و از ظهور چيزي تعبير نكرد و بدانيم كه ظهور مرحله‌اي است قبل از خروج، ظهور پيش از خروج است، و ظهور براي تبيان امر و اعلان دعوت و احتجاج بر مردم قبل از قيام مي‌باشد و مقدمات قيام را آماده مي‌كند و آن همان سنت انبياء و فرستاده‌هاي خداوند متعال است كه قبل از نزول عذاب و قيام آنها بايد امري براي مردم تبيين شود تا نگويند كه كسي نيامده و امري را براي ما اعلام نكرد.

خصوصا اين كه روايت در مورد جنگي كه بين سفياني و يماني رخ مي‌دهد بيان مي‌كند و همانا بايد قبل از قيام و خروج مرحله‌ي جمع لشكر با ايمان براي يماني (ع) تحقق يابد، و در اين مرحله (ظهور) يماني و سفياني و خراساني به جمع كردن انصارشان عمل مي‌كنند براي زمينه سازي مرحله‌ي قيام، و از بيان روايت معلوم مي‌شود كه خروج (قيام) در روايت ذكر شده كه (مانند دانه‌هاي تسبيح از يكديگر تبعيت مي‌كنند) به اين معني كه همراهي آنها سه پرچم در خروج ( قيام) مي‌باشد نه در ظهور.

و قول روايت منافات با وجود يكي از آنها وجود ندارد چون كه در بعضي روايت‌ها آمده است كه يماني قبل از سفياني ظهور مي‌كند همانطور كه روايت زير اشاره مي‌كند:

روايت: از حذلم بن بشير گفت: به علي بن الحسين عليه السلام گفتم: خروج امام مهدي عليه السلام را برايم توصيف كن و دلايل و علامت‌هاي آن را به من بگو پس گفت: قبل از خروجش خروج مردي مردي به آن عوف السلمي مي‌گويند در سرزمين جزيره و سرنوشتش در تكريت مي‌باشد و قتلش در مسجد دمشق، سپس خروج شعيب بن صالح از سمرقند، سپس خروج مي‌كند سفياني ملعون از سرزمين خشك و او از فرزندان عتبه بن ابي سفيان مي‌باشد پس اگر سفياني ظهور كرد مهدي عليه السلام مخفي مي‌شود و بعد از آن خارج مي‌شود. غيبة الطوسي: ص 294

توجه كنيد كه روايت دوم تصريح به ظهور يماني (مهدي طبق وصيت رسول خدا نام سومش مهدي) قبل از سفياني ظهور مي‌كند سپس مخفي مي‌شود و بعد از آن خارج مي‌شود.

ثانيا:امام باقر عليه السلام در مورد قيام آنها (خروج) سخن روا كرده و جنگي كه ميان آنها رخ مي‌دهد و آن خروج، خروج براي جنگ است و در اين زمان سه پرچم مي‌باشند و به طبيعت حال اهل بيت عليهم السلام براي هدايت مردم و عدم گمراهي آنها سخن مي‌گويند و در همين راستا امام باقر عليه السلام صفات پرچم هدايت را توضيف كرده است به خاطر اينكه مردم از گمراهي دور شوند و مبادا گمراه و سرگردان شوند و حيرت را از مردم دفع كنند و امام عليه السلام پرچم هدايت را به صورت منفرد توصيف كرده و شبهه را از آن دور كرده است و گفت: «در بين پرچم‌ها پرچمي هدايت يافته‌تر از پرچم يماني نيست، آن پرچم هدايت است.» و سپس امام باقر عليه السلام علت و سبب آن را نشان مي‌دهد و مي‌گويد: «چون شما را به سوي صاحبتان دعوت مي‌كند… چون شما را به سوي حق و به صراط مستقيم دعوت مي‌كند.»

و اين هدايت از يماني براي حق و صراط مستقيم و در زمان محدودي نيست، بلكه دائماً و ابداً به سوي حق دعوت مي‌كند و به همين دليل روايت به صورت مطلق آمده است، و روايت در زماني معيني سخن نمي‌گويد و اگر شخصي دائما يه سوي حق و صراط مستقيم هدايت مي‌كند بايد معصوم باشد چون كه نبايد مردم را از حق بيرون كرده و داخل باطل كند و بايد معصوم باشد و اين روايت عصمت يماني عليه السلام را دلالت مي‌كند. براي توضيح بيشتر به اين مقاله مراجعه فرماييد.

گفته مي‌شود كه همانا قرآن در مورد اشخاص زيادي كه به حق هدايت و دعوت مي‌كنند ولي آنها معصوم نيستند و مثلا مومن آل فرعون كه در مورد آن قرآن مي‌گويد:

و خدا مثلى [ديگر] مى‏زند دو مردند كه يكى از آنها لال است و هيچ كارى از او برنمى‏آيد و او سربار خداوندگارش مى‏باشد هر جا كه او را مى‏فرستد خيرى به همراه نمى‏آورد آيا او با كسى كه به عدالت فرمان مى‏دهد و خود بر راه راست است ‏يكسان است. (النحل 76)
و جمع كثيري به حق هدايت مي‌كنند ولي آنها معصوم نيستند، و نمي‌شود كه هركسي كه به حق دعوت مي‌كند معصوم مي‌شود، بله معصوم دائما بايد به حق دعوت كند و وقت معيني براي دعوتش ندارد براي دعوت مطلق است.

و مي‌گوييم: اما توجه كنيد كه آيا كسي كه از مومن آل فرعون سرپيچي كند از اهل جهنم مي‌شود؟ گفته مي‌شود: خير.

ولي امام باقر عليه السلام در حق يماني عليه السلام مي‌گويد: «كسي كه از او سرپيچي مي‌كند، از اهل جهنم مي‌باشد» و عصمت يماني تعيين مي‌گردد و به خاطر همين موضوع روايت گفته كه: «بر هيچ مسلماني جايز نيست از او سرپيچي كند و هر كس آن را انجام دهد از اهل جهنم است.» و سرپيچي از آن باعث رفتن به جهنم مي‌شود و اين امر فقط در مورد حجج الهي و اصحاب ولايت الهي مي‌باشد و كسي كه از آنها سرپيچي كند جهنمي مي‌باشد حتي اگر نماز و روزه اش را مداوم انجام دهد.

گفته مي‌شود كه روايت مي‌گويد: «اگر يماني خروج كرد به سوي او بشتاب» و معني آن نمي‌شود كه قبل از خروجش به سوي او بشتابيم.

مي‌گوييم: بدان كه پرچم يماني پرچم هدايت است و كسي كه او را تبعيت نكند به تحقيق و بدون شك غير از آن را تبعيت مي‌كند و علاوه بر آن از اتباع باطل مي‌شود حال چه يماني خروج كند يا خروج نكند و عبارت به سوي او بشتاب چگونه بدون اين كه از قبل او را نشناخته مي‌شتابيم؟ (پس بايد قبل از آن ظهور دعوت باشد و سپس خروج و قيام)

پس دقت كنيم كه بايد مردم او را بشناسند تا به سوي او بشتابند و حق او را اثبات كند و بعد از آن خروج و قيام انجام شود و اگر غير از اين است چگونه مردم به سوي او مي‌شتابند؟

و امر به شوي او شتاب كنيد اين است تاكيد بر تبعيت از آن مي‌باشد و نصرت آن و معني عبارت اين نيست كه نصرت بعد از خروج باشد، بلكه نصرت دادن به او بايد قبل از خروجش باشد.

ثالثا: يماني ما را به صاحبمان امام مهدي عج دعوت مي‌كند و در اين جا شيخ كوراني در كتابش عصر ظهور مي‌گويد: اما سبب اساسي و مرجح در انقلاب يماني و هدايت آن شرف اين كه دستورات را به صورت مستقيم از امام مهدي عليه السلام دريافت مي‌كند، و آن جزي مستقيم از نقشه حركت ايشان (امام مهدي عج) مي‌باشد، و يماني مشرف به ملاقات امام و اخذ دستورات از وي مي‌باشد، و امري كه يمانيين را تائيد مي‌كند اين است كه مدح شخص يماني و رهبر انقلاب و او «هدايت‌يافته‌ترين پرچم‌ها» و «ما را به صاحبمان دعوت مي‌كند» و «بر هيچ مسلماني جايز نيست از او سرپيچي كند و هر كس كه آن را انجام داد از اهل جهنم مي‌باشد»

و علي‌رغم اين گفته وي ( شيخ كوراني) در يك اشتباه بزرگي گرفتار شد و آن اين است كه شيخ كوراني متوهم شد كه يماني از يمن خروج مي‌كند و در حالي كه امر چيز ديگري است كه در اين سايت توضيح داده شده در قسمت محل خروج يماني.. چون بايد اصل و نسبي از يمن داشته باشد نه اينكه از يمن خروج كند، بلكه روايات محمد و آل محمد صلوات خدا بر آنها باد گفتند كه اولين انصار امام مهدي عج از بصره مي‌باشد.

اصبغ بن نباته گفت: امير المومنين عليه السلام خطبه‌اي ذكر كردند و در آن خروج مهدي و كساني كه با او خروج مي‌كنند و نام‌هايشان تا اين كه فرمودند: از رسول خدا صلي الله عليه و آله شنيدم كه مي‌گويد: همانا اول انصار امام مهدي از بصره و آخر آنها از يمامه مي‌باشد.. (الملاحم والفتن للسيد ابن طاووس: ص 288، معجم أحاديث الإمام المهدي ج 3 ص 104)

و در روايتي ديگر امام صادق عليه السلام فرمودند: همان اول انصار امام مهدي از بصره مي‌باشد و آخر آنها از ابدال. (مجمع النورين: ص 331)

همان طور كه روايت‌ها نيز تأكيد دارند كه اول مومنين يماني مي‌باشد و از توضيحاتي كه در مورد وصيت رسول خدا داده شده متوجه مي‌شويم.

رابعا: حرام گشتن خريد وفروش اسلحه بر عامه مردم و بخصوص به مسلمانان و امام باقر عليه السلام فرمود: «پس اگر يماني خروج كرد خريد و فروش اسلحه بر مردم و كل مسلمين حرام مي‌شود» و سبب آن اين كه يماني فقط براي مسلمانان مختص نيست، بلكه شامل يهود و نصاري نيز مي‌باشد لذا حرمت خريد و فروش اسلحه بر مردم مطلق مي‌شود و مسلمين را ذكر كرده براي افزايش تاكيد، يا من باب عطف خاص بر عام همانطور كه بر اكثر تعابير وارد شده است، و انجام خريد و فروش حرام مي‌گردد براي آن كه در دست دشمنان يماني نباشد و با آن بر عليه يماني جنگ كنند.

و معني آن در اين حرمت، حرمت تكليفي است مانند حرمت ترك نماز و روزه، نه اينكه بعضي از كساني كه سفيه هستند و مي‌گويند پس اگر احمد الحسن يماني بود چرا خريد و فروش اسلحه آزاد است!؟ و بدانيد حرمت (حرام شدن) در اينجا تكويني است مانند حرام كردن شير دايگان ( مراضع) بر موسي بن عمران عليه السلام كه خداوند متعال مي‌فرمايد: و از پيش شير دايگان را بر او حرام گردانيده بوديم. سوره القصص ايه 12

و آن جهلي محض است خداوند ما را از شر آن نجات دهد.

خامساً: روايت شتاب بسوي او را واجب كرده است، لذا امام باقر عليه السلام مي‌فرمايد: «اگر يماني خروج كرد به سوي او بشتاب.» واجب كردن شتاب بسوي او و نصرتش و در آخر عدم نصرت آن خذلان آن مي‌باشد جهنم را در پيش دارد.

و در بعضي از مباحث اين سايت نيز اشاره شده است در مورد كتاب خدا و عترت طاهره عليهم السلام همان كساني كه تمسك كردن به آنها عدم گمراهي را در پيش دارد و از گمراهي معصوم هستند و آنها از هم جدا نمي‌شوند تا اينكه در حوض كوثر باشند، و معناي اين هدايت و عدم گمراهي فقط و فقط در كتاب خدا و عترت پاك عليهم السلام ميباشد و اضافه بر آن كسي كه از عترت نباشد، نمي‌تواند هادي باشد و هدايت كند و تبعيت از آن به اين معني نيست كه معصوم از گمراهي باشد.

و اضافه بر آن بايد يماني از عترت طاهره باشد همان كساني كه تمسك به آنها و قرآن كريم موجب گمراهي نمي‌باشد.

و يماني از عترت طاهره و او اول مهديين مي‌باشد كساني كه حكومت را بعد از وفات پدرشان امام مهدي محمد بن الحسن عليه السلام و يماني از ذريه امام مهدي و از عترت هاديه مي‌باشد، صلوات خدا بر آنها باد.

سادساً: يماني كه در روايت امام باقر عليه السلام ذكر شده داراي اهميت و شخصيت بزرگي در زمان ظهور ميباشد و او تنها زمينه‌ساز براي امام مهدي مي‌باشد پس بايد اهل بيت شخصيت يماني و حدود اين شخصيت او را اعلام كنند تا شبهه از آن بر طرف شود و روايت امام باقر عليه السلام توضيح كامل را در مورد اين شخصيت نمي‌دهد بلكه آن حجتي از حجج خداوند ميباشد و سرپيچي از آن موجب جهنم مي‌شود و ليكن روايت در مورد نامش چيزي نفرموده و فقط لقب ايشان را ذكر كرده كه يماني مي‌باشد.

و از اين طريق اهل بيت عليه السلام شخصيت يماني را بيان كردند و كسي به غير از آنها بيان نكرده است و از جهتي شخصيت آن را بدون هيچ شبهه اي بيان كردند و از جهتي ديگر اين را مخفي كردند تا كسي به غير از صاحبش ادعا نكند بلكه آنها مطمئن بودند كه كسي به غير از صاحبش آن را ادعا نمي‌كند و سبب آن اين است كه منفرد به قانوني كه مختص حجج خداوند هستند مي‌باشد و براي تفصيل آن مي‌توانيد به مقالات مربوط به «راه‌هاي شناخت حجت الهي» در همين سايت مراجعه كنيد.

و الحمد لله وحده وحده وحده

 

Share

0 comments on “يمانی در كلام اهل بيت عليهم السلامAdd yours →

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>