اتبات مهدیین


logo


:بسم الله الرحمن الرحیم:

 حدیث اول: 

:بزوفری از علی بن سنان موصلی از علی بن حسین از احمد بن محمد بن خلیل از جعفر بن احمد مصری از عمویش حسن بن علی از پدرش از ابو عبدالله جعفر بن محمد از پدرش باقر از پدرش سید عابدین از پدرش حسین زکی شهید از پدرش امیرالمؤمنین (ع) نقل می‌کنند که حضرت فرمودند: رسول‌الله (ص) در شب وفات خویش به امیرالمؤمنین (ع) فرمودند: ای ابوالحسن صحیفه و دواتی برای من بیاور و پیامبر (ص) #وصیت خویش را املا کردند تا به این مقطع از کلام رسیدند که فرمودند: «ای علی بعد از من دوازده امام می‌باشند و بعد از آنان دوازده مهدی، و تو ای علی اولین دوازده امام می‌باشی، خداوند تو را در آسمان به این نام‌ها نامیده است: علی مرتضی، امیرالمؤمنین، صدیق اکبر، فاروق اعظم، مأمون و مهدی و هیچ کس غیر از تو صلاحیت این اسامی را ندارد. ای علی تو وصی من بر اهل بیتم، مرده و زنده‌ی آنها هستی و بر زنانم، هر کدام از آنها را که تو به همسری من باقی گذاری، فردای قيامت مرا می‌بیند و هر کدام را که طلاقش دادی من از او مبرا هستم و هیچ وقت مرا نمی‌بیند، و من نیز او را درعرصه‌ی قیامت نخواهم دید و تو بعد از من خلیفه و جانشین من برامتم هستی و اگر زمان وفاتت رسید، آن را به فرزندم حسن بر وصول تسلیم کن، و اگر وفاتش رسید، آن را به فرزندم حسین شهید مقتول تسلیم کند، و اگر وفاتش رسید، به فرزندش سيد عابدین ذی الثفنات علی تسلیم کند، واگر وفاتش رسید، آن را به فرزندش محمد باقر تسلیم کند، و اگر وفاتش رسید، به فرزندش جعفر صادق تسلیم کند، و اگر وفاتش رسید، به فرزندش موسی کاظم تسلیم کند، و اگر وفاتش رسید، آن را به فرزندش علی رضا تسلیم کند، و اگر وفاتش رسید، آن را به فرزندش محمد ثقه تقی تسلیم کند، و اگر وفاتش رسید، آن را به فرزندش علی ناصح تسلیم کند، و اگر زمان وفات او رسید، آن را به فرزندش حسن فاضل تسلیم کند، و اگر زمان وفاتش رسید، آن را به فرزندش محمد ذخیره شده از آل محمد (ع) تسلیم کند، و آن دوازده امام می‌باشند. :سپس بعد از ایشان دوازده مهدی است: که اگر زمان وفاتش رسید، آن را به فرزندش اول مقربین تسلیم کند، که سه نام دارد، نامی همنام من و نام پدرم و او ☘عبدالله و ☘احمد و نام سومش :مهدی می‌باشد و او اولینِ مؤمنان است.»

در مورد #وصیت مقدس از نظر متن و سند درکتاب‌های «#وصیت و وصی احمد الحسن (ع)» و«دفاع از #وصیت» و «انتصار #وصیت» به طور مفصل شرح و توضیح داده‌ام. هرکس خواهان احاطه به این مطالب است، به کتب مذکور مراجعه کند. و در این جا به همین کلام بسنده می‌کنم:
:این حدیث شریف به صورت آشکار اعلام می‌کند که دوازده مهدی بعد از خاتم ائمه‌ی دوازده‌گانه امام محمد بن حسن عسکری (ع) می‌باشند. «ای علی بعد از من دوازده امام می‌باشند و بعد از آنان دوازده مهدی» و نیز این حدیث بر وجود ذریه برای امام مهدی (ع) دلالت می‌کند که اولین مهدیین (احمد) فرزند حضرت می‌باشد: :«سپس بعد از ایشان دوازده مهدی است که اگر زمان وفاتش رسید، آن را به فرزندش اول مهدیین تسلیم کند، که سه نام دارد، نامی همنام من و نام پدرم و او عبدالله و احمد و نام سومش مهدی می‌باشد و او اولین مؤمنان است.»
:آشکار است که نه فقط اولین مهدی، بلکه تمام دوازده مهدی از ذریه‌ی امام مهدی می‌باشند. روایتی را که براین امر دلالت می‌کنند، ذکر خواهم کرد، این امر نزد اهل بیت (ع) مشخص است و هیچ شکی در آن نیست، زیرا امامتی که از ذریه‌ی امام حسین (ع) تا روز قیامت استمرار یافته است، به عمو یا برادر یا دایی تعلق نداشته است، تا این که به امام زمان و حجت بر تمام انس و جن امام محمد بن حسن عسکری (ع) رسیده است و حدیث وصیت دلالت می‌کند که امامت بعد از امام مهدی (ع) به فرزندش احمد، اول مهدیین واگذار می‌شود. پس حتماً مهدی دوم از ذریه‌ی احمد (ع) می‌باشد. همین گونه تا آخرین مهدی. 
::شیخ کلینی با اسنادش از امام جعفر صادق (ع) نقل می‌کند که فرمودند: «امامت بعد از حسن و حسین هرگز در مورد دو برادر باز نمی‌گردد و از علی بن حسین (ع) جاری گشته است، همان طور که خداوند فرموده: 
:وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ 
:و مراتب خویشاوندان در کتاب خدا بعضی بر بعض دیگر مقدم شده‌ است.
:و بعد از علی بن حسین (ع) ادامه نمی‌یابد، مگر در اعقاب و اعقاب اعقاب.»
و نیز حضرت فرمودند: «امامت بعد از حسن و حسین در دو برادر جمع نمی‌گردد، بلکه آن درنسل آنان ونسلِ نسل ِآنان می‌باشد.»
و این کلمه‌ی «اعقاب» (نسل) که در روایت تکرار شده است، اشاره به نسل ائمه و نسل مهدیین (ع) دارد. یعنی نسل ائمه در این روایات با کلمه‌ی اعقاب (نسلِ آنان) و نسل مهدیین با کلمه‌ی اعقابِ اعقاب (نسلِ نسلِ آنان) مشخص شده است.:

: حديث دوم

سيد بهاء الدين نجفي در كتاب خويش منتخب الأنوار ا
لمضيئه ميگويد: و روايتي ديگر از احمـد بـنمحمد الايادي هست كه جايز است آن را نقل كنم: 

: علي بن عقبه از پدرش نقل ميكند كه ابو عبداالله امام صادق (ع) فرمود: «همانا از ما بعد از قـائم (ع) دوازده مهدي از فرزندان حسين (ع) است.»

منتخب الأنوار المضيئة: ص۳۵۳ و ۳۵۴، مختصر بصائر الدرجات: ص۴۹، بحار الأنوار: ج۵۳، ص٤ .۱

 و اين روايت همان معني روايت وصـيت مـيباشـد و از حيـث اثبـات ائمـه ي دوازده گانـه و مهـدييندوازده گانه مانند آن است، زيرا بر اين امر دلالت ميكند كه بعد از قائم (ع) دوازده مهـدي مـيباشـد.

يعني بعد از ائمه دوازده گانه، دوازده مهدي ميباشد و اين كه وجودشان از ذريه ي امام حسـين (ع)است تأكيدي بر اين اصل است كه امامت از ذريه ي حسين (ع) تا روز قيامت ميباشد و از آن جـا كـهامامت به امام مهدي حجت بن الحسن (ع) رسيده است، بعد از ايشان (ع) نيـز بـه ذريـه ي حضـرتشانتقال مييابد.
 و شايد خداوند به اين جهت مهديين را تا روز قيامت از ذريه ي حسين (ع) قرار داده تا پاداش دنيوي ايشان به خاطر قتل و حرمت شكني و هتك ساحت مقدس ايشان در روز عاشورا باشد و اين امر در دعاي روز سوم شعبان روز ولادت امام حسين (ع) ذكر شده است: 

:point_left:ـ المعوض مـن قتلـه أن الأئمة مـن نسـله، والشـفاء في تربتـه، والفـوز معـه في أوبتـه، والأوصـياء مـن عترتـه بعـد ّقائمهم وغيبته ... 
... در عوض كشته شدن او، امامان از نسل او هستند، و شـفا در خـاك او اسـت، ورسـتگاري بـا او دربازگشتش خواهد بود، و اوصياي بعد از قائم آنان و غيبت او از نسل او خواهند بود، ... 

🖊 همان طور كه ذكر آن در ادامه مباحث خواهد آمد.
@mahdiyon10313

:sparkles:حديث سوم:sparkles:

:eight_spoked_asterisk:قاضی نعمان مغربی از علی بن حسين (ع) نقل ميكند كه حضرت فرمودند :

:point_left:قائم (ع) از ما اهل بيت قيام می كند ، سپس بعد از ايشان دوازده مهدى مى باشند:point_right:

:books:شرح الاخبار ، قاضی نعمان مغربی: ج 3 ، ص 400

 :memo:این روايت نیز روايت مقدس وصيت را تأييد مى كند و در تصديق دوازده مهدى (ع) بعد از امام مهدی (ع) با آن مشترك است و وجود دوازده امام (ع) و دوازده مهدی (ع) را به اثبات
مي رساند.

:rose:کانال انصار امام مهدی (ع):rose:

:id:: @mahdiyon10313

:sparkles:حدیث چهارم:sparkles:

:white_check_mark:شيخ صدوق می فرمايد : علی بن احمد بن محمد بن عمران دقاق از محمد بن ابی عبدالله كوفی از موسی بن عمران نخعی از عمويش حسين بن يزيد نوفلی از علی بن ابی حمزه از ابوبصير نقل می كند كه گفته است : به امام جعفر بن محمد صادق (ع) گفتم : ای فرزند رسول الله! من از پدرتان شنيدم كه فرمودند : بعد از قائم دوازده امام است. حضرت فرمودند : پدرم فرمودند : دوازده مهدى و نفرمودند دوازده امام ، لكن آنان قومی از شيعيان ما هستند كه مردم را به مودت و معرفت حق ما دعوت می كنند.

:books:کمال الدين و تمام النعمة : ص ۳۵۸

:memo:ممكن است كسى كه از حقيقت غافل است ، تصور كند كه امام صادق (ع) امامت مهديين (ع) را نفی كرده است. اما حقيقت اين است كه امام (ع) بر كلام پدر خويش امام باقر (ع) تأكيد مى كند كه فرمودند دوازده مهدى و نفرمودند دوازده امام. و اين كه امام باقر (ع) نفرمودند دوازده امام به معنی نفی امامت از مهديين (ع) نيست. چرا كه برای كلام اهل بيت (ع) حكمت ها و غايات و رموزی نهفته است و فرمودند كه كلام ايشان هفتاد وجه دارد و از هر وجه برای آنان مقصودی است.

:beginner:و امام صادق (ع) همواره در حضور برخی به صورت تقيه از امر مهديين (ع) سخن مى فرمودند ، زيرا ائمه (ع) همواره در كتمان و راز ماندن امر مهديين (ع) كوشا بودند، و هرگز از آن سخن به ميان نمى آوردند ، مگر به دلايل خاص برای مؤمنان به اين امر.

:point_left:و مقصود از اين سخن امام صادق (ع) در معنای كامل تر و وسيع تر آن است كه مقام امامت ائمه ی دوازده گانه (ع) برتر از مقام امامت مهديين دوازده گانه (ع) است:point_right:

:gem:و امام صادق (ع) خواهان نگهداری و مصونيت اين امر بودند ، زيرا هنوز زمان آن نرسيده بود و ممكن بود كه عقل ها قدرت درك و فهم و تحمل آن را نداشته باشند.

:pushpin:و ائمه ی اطهار (ع) در اخبار و روايات و دعاهای خويش از امامت مهديين (ع) سخن به ميان می آوردند ، و مهديين را تحت تكفل خود قرار داده بودند. حال اگر بگوييم كه اين روايت متشابه است و امامت مهديين را نفی می كند، باز هم اين روايت تصريح قطعی بر اين امر ندارد و روايات ديگری كه صراحتاً امامت مهديين (ع) را اثبات مى كنند بر اين روايت حاكم خواهند بود و اين روايت را تفسير خواهند نمود.

:eight_spoked_asterisk: امام رضا (ع) فرمودند : هر كس متشابه قرآن را به محكم آن بازگرداند ، هدايت يافته و در صراط مستقيم است. سپس فرمودند : اخبار و روايات ما دارای محكم و متشابه هم چون محكم و متشابه قرآن است. پس :point_left:متشابه آن را به محكم آن باز گردانيد و هرگز متشابه را بدون محكم آن تبعيت نكنيد ، چرا كه گمراه خواهيد شد:point_right:

:books: عيون أخبار الرضا: ج 2، ص 261

:rose:در ادامه توضیحات بیشتری ارائه خواهد شد ان شالله.

:cherry_blossom:کانال انصار امام مهدی (ع)?
?

:id:: @mahdiyon10313

:white_check_mark:چهل حدیث: 

:hibiscus::hibiscus::hibiscus:
:red_circle:حدیث پنجم:
:rose::rose::rose:

:books:محمد بن احمد بن یحیی از محمد بن حسین از محمد بن اسماعیل ازصالح بن عقبه از عمرو بن ابی‌مقدام از پدرش از حبه عرنی نقل می‌کند که گفته است: امیرالمؤمنین (ع) به طرف حیره خارج شدند و فرمودند: «این با این متصل می‌شود.» حضرت با دست خویش به سوی کوفه و حیره اشاره کردند. «تا جایی که یک ذراع از زمین بین آن دو به چند دینار فروخته می‌شود، و مسجدی در حیره بنا می‌شود که پانصد در خواهد داشت و جانشین قائم -که خداوند فرجش را نزدیک گرداند- در آن نماز خواهد گزارد، چرا که مسجد کوفه برای آنان کوچک است و در آن دوازده امام عدل نماز خواهند گزارد.» عرض کردم: «آیا در آن روز مسجد کوفه که آن را برای مردم وصف نمودید، توسعه خواهد یافت؟» فرمود: «برای کوفه چهار مسجد ساخته خواهد شد، که کوچک‌ترین آن مسجد کوفه خواهدبود، و این مسجد و دو مسجد در دو طرف کوفه، در این طرف و آن طرف.» و با دستشان به دو طرف کوفه اشاره فرمودند.:hand::white_check_mark::hibiscus:

:mag_right:روایت تصریح دارد که آن مسجد در آخرالزمان یا در عصر امام مهدی (عج) بنا خواهد شد و به این دلیل مشخص می‌شود که دوازده امام عدلی که در این مسجد نماز می‌گزارند، همان مهدیین دوازده‌گانه مذکور در #وصیت رسول‌الله (ص) هستند، که ائمه (ع) در روایات و دعا‌های فراوان بر وجود ایشان (ع) اشاره می‌کردند، و اولین آنان همان خلیفه یا جانشین قائم می‌باشد که همان اول مهدیین احمد الحسن (ع) است، که #وصیت رسول‌الله (ص) بر وجود ایشان (ع) تصریح دارد.:hibiscus:
:small_red_triangle_down::small_red_triangle_down::small_red_triangle_down:
:point_down::point_down::point_down:

@mahdiyon10313

:sparkles:اللهم صل علی محمد و آل محمد الائمه و المهدیین و سلم تسلیما کثیرا:sparkles:

:white_check_mark:حدیث ششم

:scroll: محمد بن مثني حضرمي مي گويد : جعفر بن محمد بن شريح حضرمي از ذريح محاربي روايت مي كند كه می گويد : از امام صادق (ع) در مورد ائمه بعد از پيامبر (ص) پرسيدم. حضرت (ع) فرمودند : آری ، علی بن ابی طالب (ع) و اهل بيت ايشان امامان بعد از پيامبر (ص) هستند. سپس علی بن حسين (ع) ، سپس محمد بن علی (ع)، سپس امام امروز شما ؛ هر كس منكر اين امر شود ، همانند كسى است كه معرفت خدا و رسولش را انكار كرده است. گفتم : فدايتان شوم ، آيا امروز شما امام هستید؟ اين سؤال را سه بار تكرار كردم. حضرت فرمودند : من به اين دليل در مورد آن با تو سخن گفتم تا از شاهدان الهی بر زمين باشی. خداوند تبارك و تعالى هيچ چيزی را بر زمين رها نكرده ، مگر اين كه علم آن را به پيامبرانش داده است. سپس جبرئيل را به سوی ايشان مبعوث ساخت تا به ولايت على (ع) در حياتش شهادت دهد ، و نام اميرالمؤمنين را بر او نهد، و رسول الله (ص) نه نفر را فراخواند و فرمود : شما را فراخواندم تا از شاهدان الهی باشيد ، چه آن را آشكار كنيد و چه پنهان داريد. سپس فرمود : اى ابوبكر برخيز و بر اميرالمؤمنين درود فرست. گفت : آيا با امر الهی و رسولش او را اميرالمؤمنين بناميم؟ فرمود : آری ، بر او درود فرست. سپس فرمود : اى عمر ، برخيز و بر اميرالمؤمنين درود فرست. گفت : آيا با امر الهی و رسولش او را اميرالمؤمنين بناميم؟ فرمود : آری. سپس به مقداد بن اسود فرمود : اى مقداد برخيز و بر اميرالمؤمنين درود فرست. برخاست و بر علی (ع) درود فرستاد و چيزی نگفت. سپس حضرت (ص) به ابوذر غفاری فرمود : برخيز و بر اميرالمؤمنين درود فرست. او برخاست و درود فرستاد. سپس به حذيفه فرمود : برخيز و بر اميرالمؤمنين درودفرست ، برخاست و درود فرستاد. سپس حضرت (ص) به عبدالله بن مسعود فرمود : برخيز و بر اميرالمؤمنين درود فرست. برخاست و درود فرستاد. سپس حضرت (ص) به بريده اسلمی فرمود : برخيز و بر اميرالمؤمنين درود فرست. بريده كوچك ترين آنان بود. سپس رسول الله (ص) فرمود : شما را فرا خواندم تا از شاهدان باشيد ، چه آن را آشكار كنيد و چه پنهان داريد. بعداً ابوبكر شروع به فرمانروایی بر مردم كرد ، در حالی كه بريده در شام بود. پس هنگامی كه بريده بازگشت ، در مجلس ابوبكر حضور يافت و گفت : ای ابوبكر ، آيا درود خودمان را به على فراموش كردی، كه ايشان را به عنوان امری واجب از طرف خدا و رسولش ، اميرالمؤمنين بناميم؟ ابوبكر گفت : ای بريده تو غايب بودی ، ما شهادت داديم و خدا امری ديگر را بعد از وقوع يك امر ايجاد می كند و هرگز خدا ملك و نبوت را يك جا به اهل بيت نمی دهد. سپس به من فرمودند : اين را ذكر كردم تا از گواهان الهي بر زمين باشی.
:point_left: همانا از ما بعد از رسول الله (ص) هفت نفر از اوصيا امام هستند كه اطاعت از آنان (ع) واجب است و هفتمين آنان قائم می باشد:point_right: (اگر خدا برايش بخواهد) همانا خداوند عزيز و حكيم است و هر چه را بخواهد، مقدم می دارد ، و يا به تأخير می اندازد و او عزيز و حكيم است. :point_left:سپس بعد از قائم يازده مهدی از فرزندان حسين (ع) می باشند:point_right:
گفتم : مولای من ، فدايتان شوم امر شما بر سر و چشم است. هفتمين امام كيست ؟ سؤال را سه بار تكرار كردم. حضرت فرمودند : سپس بعد از من امام شم
ا و قائم شما خواهد بود، اگر خدا بخواهد. همانا پدرم –كه خوب پدری بود و رحمت خدا بر او باد- می فرمود : اگر سه شاهد يافتی كه آنان اهل علمی باشند كه اگر براى آنان روايت كنی نیازی به نظر در حلال و حرام خدا نباشد و مربوط به وقايع تا روز قيامت باشد ، علم را به آنان بسپار. همانا حديث ما دشوار است ، كسى به آن ايمان نمی آورد، مگر مؤمنی كه خداوند قلب او را به وسيله ايمان امتحان كرده است. سپس فرمودند : به خداوند سوگند ما خزانه داران الهی در زمين و در آسمان هستيم ، ما نگهبان خزائنی هستيم كه از طلا و نقره نيستند و حاملان عرش از ما در روز قيامت محمد و علی و حسن و حسين هستند ، همراه با چهار نفر ديگر ، هر كس كه خداوند بخواهد. شاهد اصلی از اين روايت قول حضرت است كه فرمودند : همانا از ما بعد از رسول الله (ص) هفت نفر از اوصيا امام هستند كه اطاعت از آنان (ع) واجب است و هفتمين آنان قائم می باشد. (اگر خدا برايش بخواهد.) همانا خداوند عزيز و حكيم است و هر چه را بخواهد مقدم می دارد ، و يا به تأخير می اندازد و او عزيز و حكيم است. سپس بعد از قائم ، يازده مهدی از فرزندان حسين (ع) می باشند.

:books: اصول شانزده گانه ، اصل محمد بن مثتی حضرمی : ص ۹۰ و ۹۱

:white_check_mark: توضیح حدیث ششم :

✍ اين روايت به طور آشكار بر وجود مهديين از فرزندان حسين (ع) بعد از امام مهدی (ع) دلالت مي كند كه از اين نظر با روايات گذشته و رواياتي كه بعد به آن خواهيم پرداخت نقطه مشترك دارد. اما امری باقی می ماند كه شرح آن نتيجه بخش مي باشد و آن فرموده ی حضرت (ع) است كه می فرمایند :
:point_left:همانا از ما بعد از رسول الله (ص) هفت نفر از اوصيا امام هستند كه اطاعت از آنان (ع) واجب است و هفتمين آنان قائم می باشد:point_right:
كه مقصود از ظاهر آن بعد از امام صادق (ع) هفت امام است كه هفتمين امام قائم (ع) می باشد. ائمه ای كه بعد از امام صادق (ع) می باشند، به طور طبيعى بعد از رسول الله (ص) نيز می باشند. و لازم نيست كه اين ائمه بلافاصله بعد از رسول الله (ص) باشند، زيرا روايات متواتر وجود دارد كه حاكی از آن است كه امامان بعد از رسول الله (ص) دوازده امام و بعد از ايشان (ع) مهديين از نسل امام مهدی (ع) می باشند و امامان فقط به هفت نفر محدود نمی شوند. پس در مورد اين روايت با روايات متواتر ديگر حكم می شود.

:beginner: در حقيقت مقصود امام صادق (ع) در اين كلام اين بود كه ايشان خواستند بر امامت هفت امام پس از خود تأكيد كنند ، زيرا آنان (ع) در آينده می آمدند، اما شيعيان بر امامت ايشان (ع) متفق نبوده يا دچار واقفيت می شدند ، در حالی كه امامت امام صادق (ع) و پدران بزرگوارشان (ع) امری ثابت در نزد شيعه بوده است و شيعيان آن زمان زندگی خود را در ميان آنان گذرانده بودند.

:eight_spoked_asterisk: پس مقصود امام (ع) از فرموده ی خويش "از ما" خودشان را می فرمايد : يعنی "از من" ، كه من از وجود و ذريه ی رسول الله (ص) هستم كه اين فرموده ی ايشان را روايات بعدی تأييد و تصديق می كند. :point_down::point_down::point_down:

: ابو بصير می گويد : ابوعبدالله (ع) فرمودند : گشايش و فرج بر سر هفتمين ما است.
 غيبت ، شيخ طوسی : ص ۵۳

 يعنی در آغاز زمان هفتمين ذريه از امام صادق (ع) فرج و گشايش است و آن قيام قائم (ع) است كه درروايات از شهرت كافی برخوردار است و اين همين روايتی است كه شيخ طوسی طی احتجاج در مقابل واقفيه به آنان پاسخ داد و فرمود :

 احتمال می رود كه هفتمين آنان باشد ، زيرا اين امر از فرموده ی حضرت (ع) (از ما) بر می آيد كه حضرت به خودش اشاره كرده و مانند اين است كه بگوييم هفتمين امام از ايشان قائم به امر است و هرگز در خبر نيامده كه هفتمين امام از اول ما و اگر آن چه را كه احتمال گرفتيم بگوييم تناقص و تعارض ازبين می رود.

:point_left: ولی چون مقصود امام صادق هفتمين فرزند ايشان است ، دراين صورت امام مهدی (ع) هفتمين فرزند ايشان نمی باشند ، بلكه او همان مهدي اول (احمد) از ذريه ی امام مهدی (ع) است و به اين ترتيب ، بر مبنای فرمايش امام صادق (ع) كه فرمود : همانا از ما بعد از رسول الله (ص) ، هفت نفر از اوصيا امام هستند كه اطاعت از آنان (ع) واجب است و هفتمين آنان قائم می باشد... امام مهدی محمد بن حسن عسكرى (ع) ششمين فرزند از ذريه ی امام صادق (ع) می باشند و هفتمين آنان (ع) مهدی اول احمد (ع) خواهد بود:

:و به همين دليل حضرت (ع) فرمودند : سپس بعد از قائم ، يازده مهدی از فرزندان حسين (ع) خواهند بود. 
چرا كه مقصود از قائم در اين جا امام محمد بن حسن عسكرى (ع) نيست و اگر ايشان منظور حضرت (ع) بودند ، در حديث فرموده می شد همانا بعد از قائم دوازده مهدى خواهند بود ؛
همان طور كه وصيت رسول الله (ص) و ديگر روايات در اين باب سخن فرمودند.
:ممكن است امامت اين امامان هفت گانه ، سلسله وار و پی در پی نباشد و حضرت (ع) به خاطر اموری كه به حيات و شرايطی كه بر آن امامان (ع) عارض می شود ، بر امامتشان تأكيد كردند ؛ همان طور كه حضرت جعفر بن محمد (ع)
صادق ناميده شد ، با وجود اين كه همه آنان صادق بودند و حضرت موسی بن جعفر (ع) كاظم ناميده شد ، در حالی كه همه ی آنان كاظم بودند و همچنين بقيه ی ائمه (ع) نيز دارای القابی هستند و نيز همان طور كه چهار تن از ائمه (ع) به ماه های حرام موصوف شدند كه در اين روايت آمده است : :

 جابر جعفی گويد : از امام باقر (ع) در مورد قول پروردگار پرسيدم كه فرمود :
إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبعََةٌ حُرُمٌ ذ لِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ (توبه ، 36)

ترجمه : تعداد ماه ها نزد خداوند در كتاب الهی ، از آن روز كه آسمان ها و زمين را آفريده دوازده ماه است ؛ كه چهار ماه از آن ، ماه حرام است. اين ، آيين ثابت و پابرجا [ی الهی] است. بنابراين  در مورد اين ماه ها به خود ستم نكنيد.
حضرت به سختی نفس عمیقی كشيدند و فرمودند ای جابر سال ، جدم رسول الله (ص) است و ماه های سال دوازده ماه است و آن ماه ها از اميرالمؤمنين (ع) تا من و فرزندم جعفر و فرزندش موسی و فرزندش على و فرزندش محمد و فرزندش حسن و فرزندش محمد هادی مهدی هستند كه دوازده امام و حجت های الهی بر خلق هستند و امينان الهی بر وحی و علم او هستند ، و چهار ماه حرام همان دين قيم می باشند كه چهار تن از آنان با يك نام خارج می شوند : علی اميرالمؤمنين (ع) و پدرم علی بن حسين (ع) و علی بن موسی (ع) و علی بن محمد (ع). پس اقرار و اعتراف به ولايت آنان ، دين قيم است. پس در مورد آنها به نفس خود ستم نكنيد ، يعنی به همه ی آنان اقرار كنيد تا هدايت شويد.

: غيبت ، شيخ طوسی : ص 149

: روايت بعدی نيز در ذكر هفت امام (ع) آمده است ، اما دليلی بر تسلسل آنان (ع) نيست.

 سماعه گويد : امام ابوالحسن موسى بن جعفر (ع) در مورد آيه :
وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ
(حجر ، 87)
و به راستی كه هفت آيه از مثانی [يعنی سوره حمد] و قرآن بزرگ را به تو عطا كرديم.

حضرت فرمودند : اين هرگز به انبيا داده نشد ، جز به محمد (ص) و آنان هفت امامی هستند كه فلك به دور آنان به گردش درآيد و قرآن عظيم محمد (ص) است.

 بحارالأنوار ، ج ۲۴ ، ص ۱۱۷

 و يونس بن عبدالرحمان از كسى نقل مى كند كه امام صادق (ع) در مورد تفسير آيه ی فوق فرمودند : ظاهر اين آيه حمد است و باطن آن ، فرزندانِ فرزندان هستند كه هفتمين آنان قائم (ع) است.

 بحارالأنوار ، ج ۸۹ ، ص ۲۳۶

 و قائم بن عروه از امام باقر (ع) در مورد تفسير آيه ی فوق نقل می كند كه فرمودند : آنان هفت امام و قائم هستند.

بحارالأنوار ، ج ۲۴ ، ص ۱۱۷

✍ در هر حال مقصود ما از ذكر اين روايات اثبات هفت امام (ع) نيست ، بلكه ما فقط درصدد اثبات وجود مهديين از ذريه ی قائم (ع) هستيم كه اين روايات و نصوص قرآن شاهدی برای آن هستند.:rose:بسم الله و بالله و علی ملة رسول الل

اللهم صل علی محمد و آل محمد الائمة و المهدیین و سلم تسلیما

☘چهل حدیث 

☘حدیث هفتم

محمد بن عبدالله بن جعفر حمیری از پدرش از محمد بن عبدالحمید و محمد بن عیسی از محمد بن فضیل از ابوحمزه از امام صادق (ع) نقل می‌کند که حضرت (ع) در حدیثی طولانی فرمودند: «ای ابوحمزه، از ما بعد از قائم، یازده مهدی از فرزندان حسین (ع) است.»غیبت طوسی ۴۷۸

مقصود و مراد از قائم در این روایت اولین مهدی از ذریه‌ی امام مهدی (ع) است، که بعد از ایشان یازده مهدی هستند، همان طور که در روایات قبل توضیح داده شده، بعد از امام مهدی (محمد بن حسن عسکری) دوازده مهدی است، نه یازده مهدی. پس هیچ تعارض وتناقضی بین روایات نیست. چه بسا لقب قائم و یا مهدی بر هر یک از ذریه‌ی امام مهدی (ع) گذاشته شود. همان گونه که امام صادق (ع) در روایتی در مورد فضیلت کوفه فرمودند: «و در آن قائم و قائمان بعد از او خواهند بود.» پس آنان قائمان بعد از قائم (ع) بر امت می‌باشند و هر یک از مهدیین، قائم و مهدی و امام و حجت واجب الاطاعه می‌باشد.


حدیث هشتم

:ابن ابی‌حاتم در تفسیر خود با استناد از کعب الاحبار می‌گوید:
«آنان دوازده تن هستند. پس هنگامی که زمان آنان به پایان رسید، خداوند به جای آنان دوازده خلیفه همانند آنان قرار می‌دهد و این چنین وعده‌ی خداوند به امت تحقق می‌یابد که فرمود:
وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ
خدا به کسانی از شما که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند، وعده داده است که حتماً آنان را در زمین جانشین کند، همان گونه که پیشینیان آنان را جانشین کرد.
و این همان کاری است که خداوند با بنی‌اسرائیل نیز انجام داد.
» تفسیر ابن ابی حاتم جلد ۸:


☘این خبر اگر چه با استناد از رسول‌الله (ص) نیست اما موافق احادیث قبلی و بعدی این کتاب از رسول‌الله (ص) و اهل بیت (ع) می‌باشد. و بر وجود دوازده وصی از آل محمد (ع) بعد از ائمه‌ی دوازده‌گانه دلالت می‌کند، و این قرینه‌ی آن است که او این خبر را از پیامبر خدا محمد (ص) شنیده و صحیح و غیر مکذوب است. و کم‌ترین چیزی که در مورد آن می‌توان گفت، این است که تأیید کننده‌ی موضوعی است که در مورد آن سخن می‌گوییم و تصریح بر دوازده وصی بعد از امام دوازدهم از آل محمد (ع) دارد. 

:شیخ صدوق نیز در کتاب خصال همین مطلب را با عبارات دیگری از کعب الاحبار نقل کرده و گفته است: 
کعب الاحبار در مورد جانشینان پیامبر می‌گوید: «آنان دوازده تن هستند، پس هنگامی که زمان آنان به پایان رسید، طبقه‌ی صالحی می‌آیند، که خداوند عمر آنان را فزونی می‌دهد، و این چنین وعده‌ی الهی در مورد امت محقق می‌شود و این آیه راخواند: خدا به کسانی از شما که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند، وعده داده است که حتماً آنان را در زمین جانشین کند، همان گونه که پیشینیان آنان را جانشین کرد. و خداوند با بنی اسرائیل نیز چنین کرد و شایسته نیست که این امت در یک روز یا نصف روز جمع گردد:
وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ
و همانا یک روز نزد پروردگارت مانند هزار سال از سال‌هایی است که شما می‌شمارید.»: حدیث نهمقاضی نعمان مغربی می‌گوید: یحیی بن سلام از قول عبدالله بن عمر می‌گوید: «بشارت دهید که نزدیک است روزگار جباران و ظالمان پایان یابد. سپس بعد از آنان زورمندی است که خداوند به وسیله‌ی او امت محمد (ص) را نیرومند می‌سازد، مهدی و سپس منصور است و بعد از آن امامان مهدیین هستند.»: شرح الاخبار ج۳ص۴۰۰

عبدالله بن عمر این خبر را به رسول‌الله (ص) نسبت نمی‌دهد، اما این روایت با آن چه که از رسول‌الله (ص) و اهل بیت (ع) روایت شده، موافق است، زیرا خبر دادن از غیب است که به جانشینی در آخرالزمان مربوط می‌شود که معمولاً جز از طریق معصوم روایت نمی‌شود و با اجتهاد و رأی شخصی قابل دستیابی نیست. 
این خبر نیز به طور آشکار به خلافت تعدادی از مهدیین (ع) بعد از امام مهدی (ع) دلالت می‌کند. اللهم صل على محمد و آل محمد الأئمة و المهديين و سلم تسلیماً کثیرا 

 حدیث دهم

شيخ طوسی با اسناد خود از يونس بن عبدالرحمان می گويد : امام رضا (ع) به دعا برای صاحب الامر با اين دعا سفارش می فرمودند :

 اللهم ادفع عن وليك وخليفتك وحجتك على خلقك ... اللهم أعطه في نفسه وأهله و َوَلَدِهِ وذريته وأمته وجميع رعيته ما تقر به عينه وتسر به نفسه وتجمع له ملك المملكات كلها قريبها و بعيدها وعزيزها وذليلها ... اللهم صل على ولاة عهده والأئمة من بعده وبلغهم آمالهم وزد في آجالهم وأعز نص رهم وتمم لهم ما أسندت إليهم من أم رك لهم وثبت دعائمهم واجعلنا لهم أعواناً وعلى دينك أنصاراً فانهم معادن کلماتک وخزان علمك وأركان توحيدك ودعائم دينك وولاة أمرك وخالصتك من عبادك وصفوتك من خلقك وأوليا ؤك وسلائل أوليائك وصفوة أولاد نبيك والسلام عليه وعليهم ورحمة الله وبركاته

ترجمه : خداوندا دفع كن از وليت و خليفه و حجتت بر خلقت ... خداوندا عطا كن به خود او و اهل او و فرزند او و ذريه ی او و امت و رعيت او چيزی كه باعث روشنى چشمش گردد و او را شادمان سازد و حكومت همه ی سرزمين های دور و نزديك و قوی و ضعيف را براى او جمع كن ... خداوندا بر واليان عهد او و امامان بعد از او درود فرست ، و آنان را به آرزوهايشان برسان و بر اجل هايشان بيفزای و پیروزی آنان را گرامى دار و آن چه از امر خود به آنان محول كرده ای كامل كن و دعای آنان را مستجاب كن و ما را از ياری كنندگان آنان و ياوران دينت قرار ده ، كه آنان معادن سخنان تو و مخزن های علم تو و پايه های توحيد تو و برگزيدگان از خلقت و دوستان تو و از نسل دوستان تو و برگزيده ی فرزندان پيامبرت هستند كه درود و رحمت خدا و بركاتش بر او و بر آنان باد.

 مصباح متهجد ، ص 409 / جمال الأسبوع ، ص 307

✍ توضیح : در وصيت رسول الله (ص) درشب وفات ايشان ، بر وجود مهديين (ع) وصيت شده و آنان از ذريه ی امام مهدی (ع) هستند ، همان طور كه در روايات گذشته تأكيد و تصريح شده كه آنان (ع) بعد از امام مهدی حجت بن الحسن (ع) هستند ، و همان طور كه رسول الله (ص) و اهل بيت ايشان (ع) مهديين را در سخنانشان ياد می کردند ، در دعاها و توسل خويش به خداوند نيز از درود فرستادن بر آنان و دعا برای حفظ و تمكين آنان چشم پوشی نكردند ؛ همان گونه كه در دعایی كه آورديم، و در دعاهای بعدی ذكر فرمودند. اين امر بر اهتمام عظيم ائمه (ع) نسبت به اين اوصياي پاك خويش و بزرگداشت شأن آنان (ع) دلالت می كند.

مام رضا (ع) نيز در اين دعا برای
يك فرزند خاص از امام مهدی (ع) دعا كردند و فرمودند: خداوندا عطا كن به خود او و اهل او و فرزند او و ذريه ی او و امت و رعيت او و اين امر گويای مقام شامخ و عظيم الشأن اين فرزند مبارك است و اين دعا فرزندی را به ما معرفی می كند كه رسول الله (ص) در وصيت شب وفات خويش از ايشان نام برده و اول مهديين می باشد

 امام رضا (ع) هم چنين در دعای خويش بر وجود ذريه ی امام مهدی (ع) و امامت ايشان (ع) بعد از پدرشان (ع) تأكيد مى كنند و می فرمايند : خداوندا بر واليان عهد او و امامان بعد از او درود فرست. سپس حضرت (ع) فضل و مقام اين اوصيا را اين گونه بيان می كنند و آنان را به آرزوهايشان برسان و بر اجل هايشان بيفزای و پیروزی آنان را گرامى دار و آن چه از امر خود به آنان محول كرده ای كامل كن و دعای آنان را مستجاب كن و ما را از ياری كنندگان آنان و ياوران دينت قرار ده كه آنان معادن سخنان تو و مخزن های علم تو و پايه های توحيد تو و برگزيدگان از خلقت و دوستان تو و از نسل دوستان تو و برگزيده ی فرزندان پيامبرت هستند كه درود و رحمت خدا و بركاتش بر او و بر آنان باد.جوانان احمد الحسن