ادله سید احمد الحسن

ادله دعوت مبارک یمانی برای تمامی ادیان
Ahmed Alhasan's Reasons
1999

بعثت سید احمد الحسن

2003

اعلان دعوت مبارک یمانی

2006

کشته شدن انصار امام مهدی

2012

تاسیس صفحه فیسبوک سید احمد الحسن

ادیان

اسلام شیعی

اسلام اهل سنت

دین زرتشت

شخصیت های مهم